GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering

guldbosund 16
GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering Vibehaven  500
4800 Nykjøbing F
Telefon
88 44 05 49
Virksomhedsform
Privat
E-mail
info@guldbosund.dk
Hjemmeside
www.guldbosund.dk

Om os

Boliger

46

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Længst muligt i hinandens liv

Omgivelser

GuldBoSund ligger i første række direkte ned til Guldborgsund, - og har - i al slags vejr - et af de smukkeste udsyn man kan tænke sig.
Vi er nærmeste nabo til både Middelaldercentret og til Hamborgskoven, og alle kan i betryggende afstand følge med, når bliden afskydes, nyde når bøgen springer ud og frydes over ænder og gæs på træk.

Området omkring os er fyldt med småfugle. Her er svaler, broget fluesnapper, rødhals, solsort, sangdrossel, musvit og mejser.
Beplantningen imellem bygningerne på GuldBoSund er primært bunddækkende planter som kranstop, vinca og krydderurter. Imellem disse planter vokser japansk ahorn, kirsebærlaurbær, snebær, eg og mange forskellige græsarter.

Vores egen 60.000 m2 store grund vil således underbygge det liv, der findes omkring os – nemlig naturens, dyrenes og menneskenes. Vi vil sikre rammer, rum og situationer, der kan sætte både aktive og positive kræfter i gang med fokus på, at vi skal være ”længst muligt i hinandens liv”.

GuldBio

guldbio tilrettet1

Så er vi klar til en god film 

Aktiviteter

På Friplejehjemmet GuldBoSund vil man opleve, at vi ikke tænker  ”længst muligt i eget liv”, men ”længst muligt i hinandens liv”, og det præger naturligvis dagligdagen.
Vi vil derfor understøtte beboerne i at kunne mødes i forskellige sammenhænge og benytte de forskellige aktivitets- og kulturtilbud, som arrangeres i forhold til beboernes interesser og ønsker.
Aktiviteterne foregår såvel indenfor som udenfor.

Af aktiviteter kan nævnes træning, gymnastik, dans, kreative grupper, samværsgrupper, litteratur- og oplæsningsgrupper, sang og musik, foredrag, museumsbesøg, teaterture, boccia, billard, udflugter, shopping og meget andet.


På Friplejehjemmet GuldBoSund vil der være en lang række faste og traditionsrige fester og arrangementer, som relaterer sig til højtiderne med jule-, nytårs-, påske-  og pinsefrokoster, -  men også Sct. Hansfest, GuldBoSunds fødselsdagsfest, Mortensaften og fredagsbar.


vild med dans tilrettet1

Relation til beboerne

traening med charlotte tilrettet1
Vision: 
Det er vores vision, at vi skal leve længst muligt og bedst muligt i hinandens liv. 

Værdigrundlag: 
Vi vil arbejde for at opfylde visionen ud fra de 5 grundlæggende værdier, som Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem (Ældrekommissionen) mener, bør være fundamentet for plejen og omsorgen. 

1. Indflydelse på eget liv
2. Respekt for forskellighed
3. Medmenneskeligheden i fokus
4. Gode oplevelse hver dag
5. En værdig afslutning på livet 

Det forebyggende, rehabiliterende, livskvalitetsgivende og sundhedsfremmende perspektiv er konstant i fokus med udgangspunkt i beboernes ønsker, behov og ressourcer, og hvor beboerne aktivt inddrages. Der er derfor mulighed for at deltage i planlagte såvel som spontane trænings-aktiviteter hen over ugen – ude som inde.

Vi prioriterer således enhver form for fysisk træning og vedligeholdende træning på lige fod med pleje og omsorg, for at den enkelte beboer kan opleve størst muligt velvære.

Vi understøtter beboerne i at kunne mødes i forskellige sammenhænge og benytter de forskellige aktivitets- og kulturtilbud som arrangeres i forhold til beboernes interesser og ønsker

GuldBoSund er en multifunktionel virksomhed, som ud over at være et moderne friplejehjem også har møde- og konferencefaciliteter af høj kvalitet og med kapacitet op til 300 personer, og hvor der yderligere er tilbud om rehabiliterings, - aflastnings, - trygheds, - og rekreationsophold, ligesom man som terminal borger har mulighed for et ophold som alternativ til hospice. Herudover rummer GuldBoSund et moderne fitnesscenter med mange udefrakommende medlemmer. 

Der er eget køkken, som dagligt tilbereder mad til beboerne, men også til de mange mennesker, som vælger at holde deres fest i den smukke restaurant med udsigt ud over Guldborgsund. 

Vi har udelukkende fagligt uddannede medarbejdere ansat, dvs. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagogisk assistent, ergo- og fysioterapeuter, kokke og kost- og ernæringsassistent. 


Samarbejde med pårørende

På GuldBoSund indgår personalet i et tæt og løbende samarbejde med den enkelte beboer og dennes nærmeste pårørende om at sikre, at borgeren får den bedst mulige trivsels- og livskvalitet i deres nye hjem. 
Det er en forudsætning ved visitation til GuldBoSund at der indhentes samtykke til udveksling af helbredsoplysninger med relevant sundhedsfagligt personale, ligesom det sikres, at formalia omkring evt. stedfortrædende samtykke er på plads. Herved lægges der allerede ved indflytningen op til, at personalet på GuldBoSund i fællesskab med beboeren og dennes nærmeste pårørende tager ansvar for fremtiden. 
I forbindelse med indflytningen afholdes en indflytningssamtale med beboeren og dennes nærmeste pårørende. Det er den kontaktperson, som beboeren får tildelt på GuldBoSund, der i udgangspunktet er ansvarlig for afholdelsen af denne samtale. Det tilstræbes, at afdelingens koordinerende sygeplejerske også deltager ved denne samtale. 
Indflytningssamtalen indeholder en gensidig forventningsafstemning, ligesom arbejdet med at lave konkrete aftaler påbegyndes.  Disse aftaler kan vedrøre tilkøb af tillægsydelser så som rengøring, bad, fysioterapi, ledsagelse til læge osv. 
For at understøtte et godt forløb efterfølgende vil et væsentligt opmærksomhedspunkt for indflytningssamtalen tillige være de pårørende og deres situation.
Der laves aftale om opfølgning ved afslutningen på indflytningsmødet.

Efter indflytningen understøttes det gode samarbejde først og fremmest ved løbende opfølgning og  kommunikation mellem kontaktpersonen og beboeren samt dennes nærmeste pårørende. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.guldbosund.dk samt GuldBoSund Friplejehjem og rehabilitering på FaceBook.
Spørgsmål vedr. dagligdagen eller oplysninger om indgåede aftaler for den enkelte beboer rettes til personalet på afdelingen.
I forbindelse med samspillet med beboere med f.eks. udadreagerende adfærd, svær demens og lignende lidelser eller i forbindelse med fysisk meget svækkede beboere kan samarbejdet have en mere intensiv karakter. Her er der behov for, at personalets tilgang til beboeren er ”ens”, og at de nærmeste pårørende arbejder tæt sammen med personalet om denne tilgang. I sådanne tilfælde udarbejdes en handleplan med aftaler for plejen, omsorgen og tilgangen til beboeren.  Det er i udgangspunktet beboerens kontaktperson, der er tovholder for dette samarbejde. Øvrigt relevant fagpersonale inddrages om nødvendigt evt. som tilkøbsydelse (f.eks. psykolog, talepædagog, fodterapeut, sansekonsulent, fysioterapeut, ergoterapeut m.m.).
Pårørende er velkomne til at spise med ved aftensmåltidet mod betaling. Ugentlig madplan forefindes i spisestuen på afdelingen. Pårørende tilmelder sig til spisning i administrationen minimum to dage i forvejen. Tilmelding er bindende. Når bespisningen foregår på afdelingen, spiser beboeren med sine pårørende i egen lejlighed. De pårørende er så vidt muligt ansvarlige for at bringe service til og fra lejligheden. Når måltidet indtages i restauranten sidder beboeren til bords med sine pårørende. Personalet er ansvarlige for ”bordplan” for øvrige beboere og personale både i spisestuen på afdelingen og i restauranten. Der laves ikke specialkost til pårørende, ligesom pårørende ikke må indtage egne drikkevarer i fællesarealerne. 

I forbindelse med fællesarrangementer på GuldBoSund er pårørende også velkomne til at deltage mod betaling. Visse arrangementer kræver tilmelding, men det vil fremgå særskilt af invitationen. Pårørende opfordres til at være ansvarlige for at ledsage beboeren til, under og fra arrangementet. 
Aktiviteter med henblik på beboernes indbyrdes sociale trivsel på GuldBoSund afholdt i formiddagstimerne på hverdage, er forbeholdt beboere og personale.