Plejecenter Toftegården

Forside
Plejecenter Toftegården Solvej 2
6520 Toftlund
Telefon
74929910
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mmf1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Toftegården

Om os

Boliger

53

Beboere

54

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til indkøb <500 meter ikke tilgængelig
 • Afstand til indkøb >1000 meter ikke tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter ikke tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemmelige forhold som muligt her på Toftegården.

Omgivelser

Toftegården er placeret i den sydvestlige del af Toftlund ca. 500 m. fra bymidten.

Toftegården har tidsvarende fysiske rammer, hvor der løbende er sket om- og tilbygning. Den seneste ombygning er sket i 2010

Målsætning og værdigrundlag

For Toftegården gælder følgende overordnede målsætning: At Toftegården er et godt sted at bo, besøge og arbejde, hvor kernen i samværet er respekt og venlighed. Sikre en høj professionel standard, en målrettet og helhedsorienteret indsats. Tilstræbe en effektiv og fleksibel udnyttelse af alle ressourcer. Give beboerne valgfrihed og selvbestemmelse med målrettelse af tilbuddene til den enkelte brugers behov og ressourcer. At Toftegården har et godt læringsmiljø for elever og studerende.

Målsætning for beboere og brugere er:  At yde pleje/Omsorg, praktisk bistand, socialpædagogisk støtte, rådgivning og vejledning samt sygepleje. At der fagligt og menneskeligt tages hensyn til det enkelte menneske, således at der skabes tryghed, respekt og trivsel. At der medvirkes til åbenhed overfor bruger og pårørende og sikrer en god dialog. Beboeren bevarer og styrker sin identitet, værdighed og selvbestemmelsesret. Der sigtes mod, at den enkelte bruger gennem forebyggelse, motivation og aktivitetstilbud får mulighed for at udnytte sine ressourcer i dagligdagen

Målsætning for personale er: at personalet udviser adfærd/holdninger, som respekterer det enkelte menneske. Personalet udviser venlighed og respekt i al samvær og skaber et godt arbejdsmiljø med åbenhed, engagement og tværfagligt samarbejde. Deltage i at forebygge sygefravær og arbejdsskader. Personalet er motiverede til at uddanne og udvikler sig, så de kan klare hverdagens forskelligartede opgaver, deltage i omstillingsprocesser og deltager aktivt i uddannelse af elever og studerende. Personalet er medansvarlige for optimal udnyttelse af den enkelte kollegaers ressourcer.

Aktiviteter

Toftegården har et velfungerende dagcenter/ daghjem. Der tilbydes dagligt vedligeholdelsestrænning i dagcenterets træningsrum. Beboerne kan frit deltage i dagcenterets kreative tilbud og indgå i læse og studiegrupper. Der er dagligt fællessang og avisoplæsning samt samvær med de øvrige brugere. Toftegårdens Vennekreds har en handicapbus som flittigt benyttes til ture ud af huset. Vennekredsen arrangerer faste banko eftermiddage. Årstidsbestemte fester og arrangementer arrangeres i samarbejde med Toftegårdens Vennekreds og plejecenteret. Gudstjeneste 1 gang i måneden med områdets sognepræster.
Toftegården

Relation til beboerne

Toftegården ønsker at være et godt sted at bo, hvor kernen i samværet er respekt og venlighed og hvor vi giver beboerne valgfrihed og selvbestemmelse.


Samarbejde med pårørende

Vi vil gøre alt for, at beboerne får en god hverdag og vi har en forventning om, at familien og andet netværk vil være vore medspillere som ressource- og støttepersoner i hverdagen, eks. i forbindelse med indkøb af tøj, sko m.m. samt være ledsager til læge, sygehus og lignende.

Vi håber, at vi sammen kan skabe et positivt samarbejde.

 

Personalet har i gennemsnit 20,2 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning