Plejecenter Lindevang

Plejecenter Lindevang Dravedvej 2B
6240 Løgumkloster
Telefon
74928750
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mg1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Lindevang

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

" Et godt liv -
   hele livet "

Omgivelser

Lindevang ligger i Løgumkloster tæt på den smukke natur ved Åen og ved Draved Skov. Lindevang blev bygget i 2010 og januar 2011 flyttede de første beboere ind. Lindevang har 50 lejligheder til borgere med behov for pleje og omsorg på grund af fysisk og psykisk svækkelse i alderdommen.

Lindevang er et plejecenter, hvor  boligerne og deres fælles stue og køkken ejes af Domea og servicedelen, det vil sige kontorer med mere, ejes af Tønder Kommune.

Lejlighederne administreres af boligselskabet Domea. Den enkelte borger opretter lejekontrakt med Domea.

Vision og værdier

Værdigrundlag:

 

På Lindevang tager vores pleje udgangspunkt i Eden Alternative filosofien. Dermed har vi fokus på at modvirke hjælpeløshed, ensomhed og kedsomhed hos beboerne. Omsorg og menneskelige relationer kommer altid før behandling. Dette gøres ved, at der skabes grobund for de gode relationer i et miljø hvor planter, dyr, pårørende og børn involveres i dagligdagens aktiviteter. Kunsten er at skabe leve- og bo steder, der er værd at leve i for alle involverede. Derfor har vi dyr på Lindevang: kat – fugle og besøgshunde, hvor personalet medbringer deres hund.

 

Vision:

 

Som medarbejder på Lindevang, vil vi skabe optimale rammer for de ældre. Målet er at skabe hjemlig atmosfære for beboeren, så det i mindst muligt omfang bærer præg af at være institution. Det vi blandt andet tager udgangspunkt i er:

 

 • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv de ønsker og magter

 • Frihed til forskellighed

 • Beboerne har reel selv- og medbestemmelse indenfor de politisk fastsatte service niveau

 • Opgaverne udføres med fleksibilitet. Der tages hensyn til beboernes individuelle ønsker

 • Personalet har relevant sundhedsfaglige kompetencer og der arbejdes på tværs af faggrænser

 • Ønsket er at inddrage pårørende som aktive medspillere i hverdagslivet.

   

   

 

Aktiviteter

Der er ansat en aktivitetsmedarbejder der sørger for at der hver uge er et program med forskellige aktiviteter dagligt, såsom gymnastik, kortspil, besøg fra dagplejen/skoler, fredagscafe med sang og højtlæsning.

Vennekredsen afholder hver anden mandag aften sangaften og hver anden tirsdag banko. Der afholdes søndags hygge en gang om måneden med forskellige aktiviteter såsom blomsterbinding, sang efter salmebogen og anden musikalsk underholdning. I juli måned holder vi dog ferie.

Løbende arrangementer:

 • Samvær, løsning af praktiske opgaver så som ledsagelse til læge/ sygehus eller på indkøbs og gåture.
 • Aktiviteter for mindre grupper i og udenfor plejecentret, med flere beboere og hjælpere. Her er det at fremme fællesskabet og den sociale kontakt mellem beboerne en vigtig del af opgaven.
 • Arrangementer hvor alle beboere evt. også pårørende kan deltage (underholdning, højtidsfester, udflugter ol.)

Faste tilbud om arrangementer:

 • Søndagshygge
 • Højtids- og årstidsfester
 • Busture
 • Bankospil
 • Sangaften
 • Kioskvogn

De frivilliges kvalifikationer:

 • Der stilles ikke krav om særlige kvalifikationer, men det er væsentligt, at den frivillige formår at tilpasse sin adfærd til beboerens behov.
 • Det er vigtigt, at den frivillige indgår i et positivt samarbejde med beboere, pårørende og personale.
 • Det er vigtigt, at den frivillige kan rumme de ældres adfærd, og vise re-spekt.
 • Det er vigtigt at den frivillige er stabil omkring de opgaver man påtager sig at løse.
 • De frivillige kan efter behov og ønske deltage i kurser arrangeret af plejecenter, vennekreds eller andre.
 • De frivilliges omkostninger dækkes, afhængigt af hvem der står for arrangementet, af vennekreds eller plejecenter.
 • Den frivillige skal overholde regler om tavshedspligt.

 

Relation til beboerne

Mel: jeg vil male dagen blå

For beboeren - helt klar

Ska her være trygt og rart

Værdighed og hjemlig hygge

det er dagligdagens lykke.

Alle og enhver blir`mødt med,

venlighed - forståelse.


Samarbejde med pårørende

Familie politik:

Familier har en central plads på Lindevang. Dialog mellem familier og personale er meget vigtig. Her skulle gerne skabes et tillidsforhold, så samarbejdet kan udvikles og styrkes. Derfor har Lindevang sammen med familier og beboere udarbejdet en pårørende politik, som tydeliggør de forventninger vi har til hinanden. Politikken tager udgangspunkt i Lindevangs/Tønder Kommunes værdigrundlag og ønsker fra brugere og pårørende.


Følgende kan du forvente af Lindevangs personale:

At der er et åbent og godt samarbejde og en tillidsfuld dialog mellem familier og personale
At personalet er opmærksom på den enkelte beboers individuelle behov og ressourcer
At personalet er lydhør, rådgivende og vejledende i forhold til de særlige behov man har som familie


At man bliver informeret om hvem der er
kontaktperson.
At man bliver orienteret om ændringer i ens pårørendes helbredstilstand. Tavshedspligten skal naturligvis respekteres.
At der er mulighed for løbende dialog/møder efter behov
At familier er velkomne i hverdagene og til arrange-menter
At der efter ønske kan aftales et møde med kontakt-person/gruppeleder og/eller centerlederen
At der skabes spontane oplevelser for beboere i hver-dagen
At vi inviterer familier i god tid til diverse arrangementer
At man kan følge nyheder fra Lindevang via hjemmesiden, Lindebladet eller opslag på Lindevang.

Personalet har i gennemsnit 21,8 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning