Rosenlunden

Rosenlunden Lunden 1
6940 Lem St
Telefon
99742323
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
elisabeth.gardarsson@rksk.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Rosenlunden

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Rosenlunden er et hjem, hvor beboerne får kompetent god pleje og omsorgOmgivelser

Rosenlunden er placeret centralt i Lem by, med meget kort afstand til Brugsen. Omkring centret er der anlagt en dejlig have med et stort drivhus. Rundt i haven er anlagt en sti, som gør det muligt at gå en lille tur. Langs stien er anbragt borde og bænke, ligesom haven er anlagt så der er gode muligheder for at få opfyldt både syns og smagssansen. Der er mange æbletræer, ligesom der er plantet jordbær, stikkelsbær, blåbær mm.
Ved hovedindgangen er der netop beplantet smukke bede og anrettet et springvand og et borde bænke sæt, således indgangspartiet til plejehjemmet fremtoner indbydende

Vision og værdigrundlag

vision1

Her på Rosenlunden er der mulighed for det enlige liv i lejligheden, for det lille og tætte nabosamvær i dagligstuen og også mulighed for det store fællesskab, når beboer vennerne arrangerer aktiviteter. Her vægtes højt, at den enkeltes beboers vaner og rutiner i dagligdagen respekteres og ligeledes er det beboerens ret, at bestemme over eget hjem og liv. Samtidig har vi fokus på, at beboeren fortsat er aktiv og fortsætter med de hverdags opgaver, som den enkelte stadig kan udføre selv.

Personalet arbejder ud fra et fælles værdigrundlag:
Rosenlunden er et hjem, hvor ældrepolitikkens vision om: 1) Et værdigt og trygt ældreliv og 2) Et sundt og aktivt ældreliv respekteres
Rosenlunden er et godt sted at arbejde for personalet, hvor der er rum for læring og mulighed for at udvikle sig og tage ansvar
Rosenlunden er en arbejdsplads, hvor personalet høres og medinddrages i beslutninger

Her på Rosenlunden stiller vi en række forventninger til personalet:
At alle medarbejderne er engagerede i deres arbejde, gør sit bedste og udvikler sig fagligt og personligt.
At alle arbejder sammen om at skabe en god hverdag for beboerne, men også for hinanden, og at der er en god tone personalet imellem.
At der udvises tolerance og respekt for hinandens synspunkter og arbejdsområder.
For at blive fast ansat i plejen forventer vi, at du tager en uddannelse som social og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent eller sygeplejerske.
 
På Rosenlunden er plejepersonalet delt op i tre teams:
Stuen på plejehjemmet
1. sal på plejehjemmet
Teamet omkring ældreboligerne
Øvrigt personale ansat ved Rosenlunden:
Køkkenpersonale
Servicemedarbejdere i vaskeri og rengøring
Pedel og pedelmedhjælper

Aktiviteter

En stor gruppe frivillige muliggør at holde et højt niveau af faste ugentlige aktiviteter på Rosenlunden:
MANDAGE: 
Kl. 10.00: Gå/skubbeture ud af huset. 
TIRSDAGE: 
Kl. 10.00: Ældregymnastik
ONSDAGE: 
Kl. 14.00: Slyngelklub/Onsdagspigerne
TORSDAGE: 
Kl. 10.00: Køreture i Bussen/ hver 2 torsdag gudstjeneste kl. 14.30
FREDAGE: 
Kl. 10.00: Sang fra Højskolesangbogen
Søndage:  kl. 10.00 fælles formiddagskaffe ved ældreboligerne. Frivillige kommer ind og laver formiddagskaffe

På søjlen ved indgangen fremgår der altid hvilke aktiviteter som foregår på Rosenlunden.
Desuden afholder beboer vennerne en række arrangementer i løbet af året, som beskrives nærmere i beboervennernes medlemsblad Rosenbladet.


Relation til beboerne

Kontakt person
Vi har på Rosenlunden fokus på, at beboerne har en god hverdag, derfor har hver enkelt beboer tilknyttet en fast kontaktperson. I forbindelse med indflytningen er der altid en personlig samtale mellem den enkelte beboer, pårørende, kontaktpersonen og sygeplejersken for at få de endelige aftaler på plads omkring hverdagens rutiner og andre praktiske procedurer. 
Vi vil tillige gerne kende beboernes, livshistorie, interesser og ønsker, så vi i samarbejde kan etablere et godt hverdagsliv for den enkelte.

Vi har fokus på et tæt samarbejde med pårørende.

Indflytningssamtaler ved indflytning.

Kontaktpersonsordning.

Der mulighed for samtale når der ønskes det. Vi oplever, det er givende, at tage en samtale når døden er nært forestående, men også til andre tidspunkter, hvor beboerens helbred og hverdagsliv er udfordret. Til disse møder deltager altid lederen, sygeplejersken, kontaktpersonen og evt. en repræsentant for aftenvagten.

Bruger- og pårørenderåd

Bruger/pårørende råd er nedlagt, hvor vi i stedet afholder informationsmøder 2 gange om året.
Udover pårørende og lederen, er køkkenlederen, pedellen og repræsentanter fra plejemedarbejderne til stede, så der er mulighed for en dialog omkring hverdagen på hjemmet. Der inviteres også en politiker med til mødet. Informationmøderne annonceres i god tid i beboerbladet og der er ofte mellem 40-50 pårørende, som deltager i møderne.

Lokal-MED: 
Der er et lokal-MED på Rosenlunden med 5 medarbejdere, som afholder 4 møder om året.
TR - AMR og suppleant for TR (dag, aften og nattevagt) mødes fast 1 gang månedligt med lederen
for, at tale om arbejdsmiljøet.
Der afholdes forflytningskurser for alle medarbejdere 1 gang årligt.
Forflytningsvejlederen er fritstillet 2 uger om året, hvor hun er disponible i alle vagter m.h.p. gode
forflytningsvaner.
Der planlægges kollegial supervision 4 gange årligt. Ligeledes kan der etableres supervision - akut.
Marts 2017 har vi henvendt os til et projekt angående redskaber til, at håndtere vold og trusler.
Personalemøder: 
Der afholdes 3 personalemøder om året, hvor alt personalet på Rosenlunden er samlet og hvor
nøglepersonerne har ordet. Herudover afholdes teammøder hver 14. dag og der kan være
undervisning og andre temadage i løbet af året.
MUS-samtaler:
Der afholdes skiftevis MUS og GRUS samtaler med alle medarbejderne hvert år.

Samarbejde med pårørende

I forbindelse med indflytning afholdes en personlig samtale mellem den enkelte borger, kontaktpersonen og sygeplejersken for indbyrdes at forventningsafstemme.
Hver beboer tilknyttes en kontaktperson, der har ansvar for at beboerens hverdag fungerer og vedkommende arbejder tæt sammen med pårørende omkring hverdagens udfordringer.

Vi prioriterer således samarbejdet med pårørende højt i vores daglige arbejde omkring den enkelte beboer.


Derudover er der altid muligt for beboer og pårørende at bestille mad til gæster i forbindelse med fødselsdag, besøg m.v. Ligeledes kan man låne et lokale til gæsterne. De pårørende kan ligeledes deltage i aktiviteter samt virke som frivillige

2 gange årligt i februar og september indkaldes pårørende og beboere til informations-/dialogmøder på plejehjemmet. Køkkenlederen, pedellen og repræsentanter fra plejemedarbejderne er til stede, så der er mulighed for en dialog omkring hverdagen på hjemmet.