Enghaven ældrecenter

Enghaven ældrecenter Mellemgade 8
6900 Skjern
Telefon
99742486
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
johanne.mne.nielsen@rksk.dk
Hjemmeside
Enghaven Ældrecenters hjemmeside

Om os

Boliger

34

Beboere

35

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi ønsker at skabe et godt hjem med tryghed, fællesskab og hjælp tæt på-hvor familie og venner også føler sig hjemme og tager del i livet. Vi ønsker at varetage de behov, som beboeren har, både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. Vi ønsker at sætte os godt ind i beboernes livssituation, så vi kan varetage de behov de har, med respekt for det enkelte menneske og med høj faglighed. Vi ønsker et godt og åbent samarbejde med de pårørende. Vi ønsker at være en god arbejdsplads, hvor alle føler stort ansvar for et godt arbejdsmiljø, både for medarbejdere, elever og praktikanter.

Omgivelser

Enghaven ligger midt i Skjern by tæt på parken og den grønne korridor. Der er en folkeskole til nabo, som giver gode muligheder for samarbejde. Der er kort afstand til dagligvarebutikker og kirke.

Vision og værdigrundlag

vision1

Vores værdier er med i alle handlinger allerede fra indflytning. Der afholdes indflytningssamtale med beboer, kontaktpersoner og dine pårørende, hvis du ønsker det. Vi laver en forventningsafstemning omkring samarbejdet og praktiske informationer. Vi forsøger at afklare behov for støtte og hjælp samt tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer.
På Enghaven lægger vi vægt på daglig rapportgivning mellem vagtlag. Dette giver en god kontinuitet i arbejdet og en ensartet pleje og omsorg. Med triage som arbejdsredskab vurderes beboernes generelle tilstand. På den måde bliver det meget synligt hvilke beboere, man skal have særlig fokus på.
Afdelingsvis afholdes der teammøder med beboerkonferencer, hvor der er fokus på at skabe og fastholde trivsel for den enkelte beboer.
Vi lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde og har både social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat. Samtidig har vi et godt samarbejde med de lokale læger, ergo- og fysioterapeuter samt demenskoordinatorer.
Vi ønsker at have en åben og ærlig dialog med beboere og pårørende på samme måde, som vi har det blandt medarbejdere og samarbejdspartnere.
Det betyder meget for os, at vi giver vores beboere en god og værdig afslutning på livet, og det er derfor vigtigt for os at efterkomme beboerens egne ønsker samt skabe trygge rammer for beboeren og pårørende.                                             

Aktiviteter

På Enghaven er der mange aktiviteter, der er dagligt frivillige som kommer og hjælper med de forskellige aktiviteter.
Der er daglig andagt, der er foredrag, tirsdagsaktiviteter (spil, gymnastik, banko, gå ture, cafe tur osv.) der er sang eller Gudstjeneste skiftevis hver anden uge.
Hver uge er der fælles brunch, hvor personale og beboere deltager og synger sammen.
En gang ugentligt er der besøg af 2. klasse som synger, læser, sanglege osv. sammen med de ældre.
Der er besøgsvenner fra en efterskole, til de beboere som ønsker det.
Vi har buschauffører, der kører tur med Enghavens bus i sommerhalvåret. Denne kører også til udflugter og ture i sommerhus sammen med Enghavens Venner og personalet.
Der afholdes en del årstidsbestemte fester hvor beboere og pårørende er inviteret.
Enghavens Venner står for en række aktiviteter på Enghaven. Deres genbrugsbutik tjener penge til glæde for beboerne. Hver anden måned udkommer Engblommen, som er et blad vennekredsen udgiver med glimt fra Enghavens hverdag. Beboerne får bladet gratis, andre kan abonnere på det.
Der laves løbende nye aktiviteter, hvis der er nogen, der får en god idé.
Beboerne er tildelt klippekort, som kan bruges til aktiviteter efter beboerens eget ønske.
Vi ønsker, at beboerne bidrager i daglige i det omfang, de kan. For eksempel med borddækning, opvask, støve af samt socialt. Dette er en del af at føle sig hjemme samt værdifuld. Vi forsøger at stimulere både krop og hjerne med små aktiviteter i forbindelse med daglige pleje.
På Enghaven er pårørende en vigtig medspiller og kan også deltage i forskellige aktiviteter. Det kan være gåture eller at cykle en tur med vores dobbelt el cykel. 

Relation til beboerne

Personalet sætter sig ind i beboernes behov, med udgangspunkt i beboernes ressourcer og livshistorie. Der tages individuelle hensyn, så beboerne kan opretholde så høj livskvalitet som muligt samt få hverdagen til at hænge sammen ved at støtte og hjælpe med det, beboerne ikke længere selv kan. Beboerne hjælpes til at deltage i hverdagslivet samt i de aktiviteter, der giver mening for den enkelte.
Personalet udviser stor nærhed og griber ”nu’et” i de situationer, der dagligt opstår. Det styrker relationerne til beboerne i stor grad. Samtidig er det vigtigt at respektere den enkelte beboers intimsfære og ikke overtræde nogle grænser. Vi har fokus på at minimere følelsen af ensomhed. Det kræver stor menneskelig forståelse, indlevelse og empati, som Enghavens personale hele tiden er opmærksom på.

Samarbejde med pårørende

På Enghaven er det vigtigt med et godt samarbejde med de pårørende. De pårørende er nødvendige for at beboerne kan opleve tiden på Enghaven som meningsfuld.
Når beboerne flytter ind, spørger vi de ældre om, hvilke pårørende, de ønsker deltager i en indflytningssamtale sammen med kontaktpersonerne – gerne inden for 14 dage. Det er vigtigt med en forventningsafstemning mellem beboer, pårørende og personalet. Vi lægger op til et åbent samarbejde, hvor de pårørende altid er velkomne til at kontakte det faste personale ved undring. Beboer og pårørende tilbydes en årlig opfølgningssamtale.
De pårørende er altid velkomne – også til at deltage i aktiviteter og måltider (mod betaling). Der er ingen besøgstider på Enghaven. De pårørende inviteres med til tre fester årligt.
Vores bruger- pårørende råd afholder møde mindst to gange årligt og giver mulighed for at pårørende kan komme med input til samarbejdet samt høre om nye tiltag.