Plejehjemmet Ugandavej

Plejehjemmet Ugandavej
Plejehjemmet Ugandavej Ugandavej 149
2770 Kastrup
Telefon
32530444
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
pluga.sf@taarnby.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Ugandavej

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig
 • Internet (Ikke oplyst)
 • TV-Pakke (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Plejehjemmet har et engageret personale,
som prioriterer
livskvalitet og nærvær gennem helhedspleje. 
Vores arbejde tager udgangspunkt i vores værdipyramide  

Omgivelser

Plejehjemmet er i et plan og har plads til 32 beboere.
Plejehjemmet er beliggende i villakvarter på stor grund i nærheden af Fælleden som benyttes flittigt til ture/udflugter.

Værdigrundlag

Udklip Ugandavejs værdier

Ovenstående billede er en fortolkning af Ugandavejs værdier af kunstner Tanja Kaleovski. 
 
Vores værdigrundlag bygger på vores opfattelse af at være gammel, vores syn på ældre og hvad vi mener, man har brug for som gammel.

Vi mener, vores beboere skal have en god alderdom, hvorfor vi tager/kan tage os af/være behjælpelige med følgende:

Administration af økonomien, fysisk vedligeholdelse, intellektuelle, åndelige og kulturelle udfordringer, opbygning af netværk, give beboeren mulighed for at have et værdigt liv, beskytte beboeren i den grad det er nødvendigt og muligt og være med til at beboeren får opfyldt sine forventninger til hvad et godt liv er.

Hver enkelt beboer har værdifulde ressourcer både personligt og kulturelt. Derfor er det væsentligt at vi arbejder med beboerens livshistorie både på et personligt plan (Livets gang) men også på et samfundsmæssigt plan, således at beboeren oplever værdifuldhed, kan give traditioner videre og derved oplever livets kontinuitet samt at netop beboerens liv er væsentligt og værdifuldt og derfor også er væsentligt for kommende generationer.

Skal beboeren bevare så meget som muligt af sin personlighed, sine interesser, færdigheder og aktiviteter, sine personlige rutiner og levevis, må vi som medarbejdere kende til beboerens liv og færden. Dette kendskab opnås bl.a. gennem indflytningssamtalen, det daglige fællesskab, samværet og aktiviteter

Her skal være plads og rum til alle, ældre har færdigheder, vi alle kan lære af og drage nytte af og vi skal flytte fokus fra sygdom og diagnose til i stedet at se på det HELE menneske.

 Mennesket er livet igennem i konstant samspil med sine omgivelser, hvormed det udvikler sine egne egenskaber, sin personlighed og sit særpræg.
 Mennesket er primært skabt som et selvstændigt, handlende, ansvarligt og aktivt menneske med en krop og en sjæl.  Ethvert menneske er ansvarlig for sit eget liv, træffer selv beslutninger og handler på grundlag af de valg, det træffer. Vigtigt er det dog at vide, at ikke alle føler sig ansvarlige for sit eget liv, ligesom ikke alle har de samme muligheder for at træffe valg.

I mødet med et andet menneske må man være opmærksom på menneskets klassemæssige og kulturmæssige tilhørsforhold, menneskets eget menneskesyn og opfattelse af sig selv som menneske, syn på og forventninger til personalet, samfundsopfattelse, politiske og religiøse overbevisning, normer og værdier, opvækst og baggrund samt erfaringer i livet.

Vores største opgave er at skabe en forudsigelig, oversku-elig, enkel, rolig og tryg hverdag for vores beboere.

Vi skal bevare så meget som muligt så længe som muligt af beboeren, som den person, beboeren har været og af det, beboeren har kunnet.

Devisen er:
• HOLD UD
• HOLD AF
• HOLD OM

Aktiviteter

Vi har mange forskellige aktiviteter og arrangementer, som beboere og pårørende er velkomne til at deltage i. Aktiviteterne vil fremgå af vores kalender, som hænger på opslagstavlen i hallen.

Udendørs
Vi har 3 cykler til udendørsbrug som benyttes flittigt i nærområdet. (en side-by-side, en rickshaw og en med lad til kørestolsbruger)
I vores store have er der indrettet aktivitetsområde:

- Skovhaven.
-  Aktivitetsuniverset med hængebro og gyngevippestol.
- Stationær campingvogn, vi benytter til balancetræning og små picnicarrangementer.
- Gårdhave.
- Stor terrasse med skulpturer som benyttes hele sommeren.

Indendørs har vi en fiskekutter, vi har reminiscensudstillingsbutikker på alle gange, indendørs kolonihave og 2 interaktive cykler til træning hvor man cykler i takt med film over gader i forskellige byer og således at intervallet kan øges så man kommer hurtigere rundt i byen.

Vi har bl.a. erindringsdans med frivillige, gåture og musikalsk underholdning fast ugentligt samt deltagelse af frivillige ved vores mange arrangementer som f.eks. motorcykeldagen med sidevognsmotorcykler og så har vi frivillige der ugentligt spiller billard til stor fornøjelse for beboere.

Herudover har plejehjemmet en demensansvarlig, som i samarbejde med to demensressourcepersoner laver forskellige arrangementer.

Erindringsdans

Relation til beboerne

Relation til beboere

Plejehjemmet har et engageret personale, som prioriterer livskvalitet og nærvær for vores beboere ved at skabe en tryg, enkel, overskuelig og glad hverdag.

Beboerne er knyttet til så få medarbejdere som muligt, for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem beboer og medarbejder.

Vi arbejder med HELHEDSPLEJE.

Helhedspleje indeholder forskellige funktioner, bl.a. personlig pleje, omsorg, aktivering, anretning af måltider, tøjvask, rengøring, kontakt til beboerens egen læge, speciallæge, pårørende o.m.a. Helhedsplejen udføres af samtlige ansatte i plejen ud fra kontaktpersonprincippet. Kontaktpersonprincippet betyder, at kontaktpersonen er tovholder på alle funktioner omkring beboeren.

 

Samarbejde med pårørende

Pårørende
For at give de bedste muligheder for indhold og livskvalitet i hverdagen for vores beboere på plejehjemmet, tillægger vi et godt samarbejde og en god dialog mellem beboere, pårørende og personale stor værdi.Man er altid velkommen til at henvende sig og drøfte evt. ønsker eller udfordringer.

Besøg
Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboere og pårørende er velkomne til at gå ture og benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestilling i forvejen).

Information til pårørende
Plejehjemmet informerer én pårørende ved akut sygdom m.v.
Pårørende bedes selv sørge for at informere videre. Man bedes sikre at plejehjemmet har alle nødvendige data og telefonnumre m.v.

Beboer- pårørenderåd
Plejehjemmet har et bruger- pårørenderåd som møder fire gange årligt. Referater offentliggøres efterfølgende.