Egebjerg

Egebjerg Forside
Egebjerg Sognevej 3
2820 Gentofte
Telefon
39 98 83 70
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
egebjerg@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Egebjergs hjemmeside

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Egebjerg er et mangfoldigt sted, som huser mennesker med meget forskellige behov. Det skal være godt at bo og arbejde på Egebjerg.

Omgivelser

Egebjerg er beliggende i Vangede, tæt på indkøbsmuligheder og grønne områder. Haven med gamle kirsebærtræer, staudebede, bærbuske, frugttræer og to gravhøje er noget helt for sig selv.

På Egebjerg

Egebjerg udenfor 4
Egebjerg er en specialiseret enhed, hvor den enkelte beboer oplever at blive set og hørt i en meningsfuld hverdag med fokus på mental sundhed.
Ledetrådene i Egebjergs værdigrundlag er åben dialog, næstekærlighed og mangfoldighed og vi har fokus på, at værdierne udmøntes i handling.

Aktiviteter

På Egebjerg har vi stor opmærksomhed på relationers betydning. Som beboer tilknyttes man en kontaktperson blandt medarbejderne. Vi tilrettelægger forskellige miljøer, så alle har mulighed for at deltage i et givende og - hvis muligt -også forpligtende fællesskab, hvor man deltager i opgaveløsningen efter evne.

Vi har traditioner og aktiviteter i de enkelte afdelinger og på tværs af huset – eksempelvis er der café mandag eftermiddag. Vi holder gerne en fest – nogle gange med deltagelse fra de øvrige plejeboliger.

Relation til beboerne

Egebjerg er en plejebolig, hvor der bor mennesker med overvejende aldersbetingede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.  De fleste beboere er udfordret af psykisk skrøbelighed og/eller demenslidelse. Egebjerg er også en plejebolig for mennesker med et kontrolleret eller aktivt alkoholmisbrug.

Egebjerg tilbyder psykisk støtte og praktisk og personlig hjælp til dig, som grundet en psykisk lidelse eller en alkoholmisbrug har brug for et særligt stabilt og trygt miljø.

Der er 70 boliger fordelt på tre afdelinger.

På Egebjerg 1. sal og Egebjerg 2. sal bor:

mennesker, som er psykisk skrøbelige

mennesker med aldersbetinget fysisk funktions-nedsættelse

mennesker med lettere demenssygdom

mennesker med aktivt alkoholmisbrug (en mindre gruppe, 1. sal) eller kontrolleret alkoholmisbrug (en gruppe, 2. sal)

 

På 3. sal har vi boliger til borgere med svær og udadreagerende demenssygdomme, som stiller krav om en specialiseret pædagogisk tilgang.

Behandlingsmæssigt er der konsultations-mulighed i huset af plejehjemslæge. Der kan henvises til psykiater, som der samarbejdes med.

Vi arbejder miljøterapeutisk, rehabiliterende og personcentreret.

Vi stræber mod en aktiv hverdag, der giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer og hvor beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation.

I samarbejdet med beboeren tager vi udgangspunkt i beboerens perspektiv og ønsker.

Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.

Vi taler – med de beboere, der ønsker det - åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.


Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset, og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren i det omfang, beboeren ønsker det.

Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Pårørende kan deltage i hverdagens aktiviteter sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det, og det er foreneligt med de øvrige deltagende beboeres behov.

Vi håber, pårørende vil bidrage til fællesskabet – eksempelvis ved at deltage i de arrangementer, vi inviterer til.

Personalet har i gennemsnit 6,36 % sygefraværsdage pr. år

Dokumenter