Adelaïde

Adelaide facade
Adelaïde Ejgårdsvej 5
2920 Charlottenlund
Telefon
39 45 63 53
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
tjsp@gentofte.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Adelaïde

Om os

Boliger

55

Beboere

55

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Adelaïde skal være et godt sted at bo, gæste og arbejde. Faglighed, dialog og information er vigtigt for at give beoerne en tryg hverdag.

Omgivelser

Adelaïde ligger smukt lige ud til Ordrup park. Det er tæt på Ordrupvej og Jægersborg Allé, hvor der er rig mulighed for bl.a. indkøb og cafébesøg.

På Adelaide

Adelaide facaden
Adelaïde er et plejehjem med et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov. Vi arbejder i hverdagen ud fra værdierne omsorg, kvalitet, respekt, tillid og trivsel

Aktiviteter

På Adelaïde tages der størst muligt hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker i alle henseender. Vi gør en stor indsats for at bevare og opbygge beboernes sociale relationer. Der er fest med musik og sang til bl.a. jul, nytår, påske, Sankt hans. Vi har tradition for til fastelavn at en børnehave kommer og er med til at slå katten af tønden. Blandt aktiviteter kan nævnes it café, banko, bevægelse til musik, debatgruppe, curling, pasning af sansehave, ture til mange forskellige steder og meget, meget mere.
Julekoncert på Adelaide

Relation til beboerne

Adelaide havearbejde
På Adelaïde stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at 'være sig selv'. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.
Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkomne i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv. Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det og det er foreneligt med de øvrige beboeres behov. Vi håber pårørende vil bidrage til fællesskabet, ved f. eks. At deltage i de arrangementer vi inviterer til. Pårørende kan bestille som kan nydes sammen med beboeren i egen bolig.

Personalet har i gennemsnit 17,9 sygefraværsdage pr. år

Dokumenter