Betaniahjemmet

Betaniahjemmet Kong Georgs Vej 3
2000 Frederiksberg
Telefon
38867804
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
kontor@betaniahjemmet.dk
Hjemmeside
Betaniahjemmet.dk

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi giver liv til årene, når du bliver ældre

Omgivelser

Plejehjemmet er beliggende meget centralt på Frederiksberg på en sidegade til Falkoner Allè. Vi har et gårdmiljø, hvor livet leves, når vejret tillader det. Herudover bruger vi lokalsamfundets muligheder til gåture, byture, aktivitet og sjove oplevelser.

Mødet

Betaniahjemmets mission

Vi giver liv til årene, når du bliver ældre.

Betaniahjemmets vision

Vi bygger bro til og skaber netværk i lokalsamfundet.

Vi udvikler ny viden og faglige metoder i arbejdet med ældre.

Betaniahjemmets grundlæggende værdier

Med udgangspunkt i et kristent livssyn arbejder Betaniahjemmet ud fra følgende grundlæggende værdier:

Nærvær

Tryghed

Trivsel


Betaniahjemmets værdigrundlag kan læses på hjemmesiden Betaniahjemmet.dk
Aktiviteter

Betaniahjemmet er kendt for de mange tilbud om aktiviteter. På hverdage er der dagligt tilbud om fysisk aktivitet af forskellig karakter. Herudover er musik, sang og dans i fokus, og beboerne har mulighed for at deltage i udflugter, som planlægges i samarbejde med beboerne. Der afholdes kost- og beboerrådsmøde på alle etager hver måned, hvor beboerne kommer med forslag til kommende aktiviteter.

Betaniahjemmets aftencafe har åben for alle beboere og pårørende to gange om ugen, og om eftermiddagen tilbyder vi fx sang, bar, spilleklub, kreativ klub, litteraturklub eller andet efter aftale med beboerne. Der holdes gudstjeneste to gange hver måned i egen kirkesal, og helligdage fejres i henhold til traditionerne. Fx holdes der juleaften med traditionel julemad, juletræ, sang og julemand, hvor beboere, familier og andre pårørende er velkommen til at deltage.

Vi holder fest, så ofte det er muligt, hvor vi mødes omkring det festlige måltid, underholdning og dans.

Vi har et kolonihavehus i Skovlunde, som vi benytter til dagsture. Herudover tager vi hvert år på ferie i Danmark eller udlandet med beboere, der ønsker at komme på ferie fx i varmen.

Betaniahjemmet samarbejder med cirka 10 frivillige, som hjælper os med aktiviteter i dagligdagen. 

 

 

 

 

 

Relation til beboerne

Betaniahjemmets værdier og omsorgsfilosofi er i høj grad funderet i K.E. Løgstrups filosofi om mødet mellem mennesker, som er beskrevet i hans bog "Den etiske udfordring". I mødet bliver deltagerne medansvarlige for den andens lykke, hvilket betyder, at medarbejderne har et medansvar for, at beboernes livskvalitet er i fokus. Vi lægger vægt på, at vi lærer hinanden godt at kende, og det er medarbejdernes opgave at sætte sig ind i beboernes livshistorie og interesser, så beboernes identitet respekteres og opretholdes i mødet.

I omsorgsarbejdet er Betaniahjemmet inspireret af den finske sygeplejeforsker Katie Eriksson og hendes teori om pleje, lege og lære. Det er først, når den daglige morgenpleje er overstået, at vi skal til at leve og lege, og det er i legen, at vi lærer hinanden og vores egne begrænsninger at kende.

Medarbejderne arbejder med helhedspleje, som på Betaniahjemmet betyder, at den fysiske, psykiske, sociale, åndelige og kulturelle omsorg, ses som en helhed.

 

 

Samarbejde med pårørende

Betaniahjemmet har udarbejdet en pårørendepolitik i samarbejde med beboere og pårørende. Politikken kan findes på www.betaniahjemmet.dk

Pårørendepolitikken er rammen om samarbejdet mellem beboere, pårørende, ledelse og medarbejdere, og den skal sikre, at pårørendes viden og ressourcer inddrages som grundlag for at videreudvikling af det gode samarbejde til glæde og gavn for beboerne. Pårørendes erfaringer inddrages i væsentlige initiativer, der har betydning for beboeren, når beboeren ønsker det, og / eller beboeren har vanskeligheder ved at kommunikere ønsker og behov.

Der er vigtigt, at pårørende mødes med en forståelse for deres rolle som pårørende og understøttes i den rolle.